Mobile carbohydrates in Himalayan treeline trees I. Evidence for carbon gain limitation but not for growth limitation

Li M, Xiao W, Wang S, Cheng G, Cherubini P, Cai X, Liu X, Wang X & Zhu W
Choose the citation style.
Li, M., Xiao, W., Wang, S., Cheng, G., Cherubini, P., Cai, X., … Zhu, W. (2008). Mobile carbohydrates in Himalayan treeline trees I. Evidence for carbon gain limitation but not for growth limitation. Tree Physiology, 28, 1287-1296. https://doi.org/10.1093/treephys/28.8.1287