Lawinen schaffen Lebensraum

Choose the citation style.
Rixen, C. (2011). Lawinen schaffen Lebensraum. Cratschla, (2), 6-7. https://doi.org/10.5169/seals-418826