Editorial. Zusammen ist man erfolgreicher

Buchecker M, Jedicke E & Metzner J
Choose the citation style.
Buchecker, M., Jedicke, E., & Metzner, J. (2013). Editorial. Zusammen ist man erfolgreicher. Naturschutz und Landschaftsplanung, 45(10-11), 293 (1 pp.). Retrieved from https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Zusammen-ist-man-erfolgreicher,QUlEPTQwMjQzNTAmTUlEPTgyMDMw.html?UID=7600D6AED8F6D1FE80A8A7CC9DF28DA2047A43201603B5